Rekrutacja 2018/19 TIE

UWAGA! Tenikum Informatyczno-Ekonomiczne nie bierze udziału w naborze elektronicznym!

Drogi Gimnazjalisto!

Cieszymy się, że wybierasz Technikum Informatyczno-Ekonomiczne nr 9 w Olsztynie.

W roku szkolnym 2018/19 w TIE planujemy nabór do oddziałów o specjalizacjach:
1. informatyczna
2. ekonomiczna


Jeśli chcesz uczyć się w naszej szkole, wypełnij podanie i dostarcz je do sekretariatu szkoły:
PODANIE DO TIE9

Prosimy zapoznać się z zasadami i harmonogramem rekrutacji!

Regulamin Rekrutacji 2018/19


Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym


1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

7 maja-12 czerwca

2018 r.

16 lipca – 7 sierpnia 2018 r.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

22 –26 czerwca 2018 r.

------------------------


3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

do 29 czerwca 2018 r.

do 21 sierpnia 2018 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 2 lipca 2018 r.

do 22 sierpnia 2018 r.

5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

do 4 lipca 2018 r.

do 24 sierpnia 2018 r.

6.


Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu


do 10 lipca 2018 r.


do 29 siepania 2018 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
do szkoły ponadgimnazjalnej lub informacji
o liczbie wolnych miejsc

11 lipca 2018 r.

30 sierpnia 2018 r.